เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ศ่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553

คนรักษ์ป่า ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง

ระบบนิเวศแม่น้ำสาละวิน ชายแดนไทย-พม่า และลำน้ำสาขา

เขาทำหนังสือกันอย่างไร

ขันติธรรมประตูสู่สันติภาพ

การผลิต การเลือก และการใช้หนังสือ

โภชนาการสำหรับนักกีฬา :คู่มือผู้ฝึกสอนกีฬา

อยากให้บ้านนี้มีแต่รัก

สอนใจวัยรุ่น

การบริหารความรู้

วิทยาศาสตร์การกีฬาท้าพิสูจน์

สนุกกับวิทยาศาสตร์การกีฬา 2

วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2553

The Hungry worm

On the Phone

Sunday in a small town

I want to be an animal doctor.


Life of a Fireman

ท้องถิ่นเข้มแข็ง


ประเวศวสี

ศึกษาวิทยาศาสตร์จากห้องเรียนธรรมชาติ

บทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น

ภาษาอังกฤษสำหรับครู

 คำนำ
 สารบัญ
 บทที่ 1 : คำนาม
 บทที่ 2 : คำสรรพนาม
 บทที่ 3 : คำกริยา
 บทที่ 4 : คำคุณศัพท์
 บทที่ 5 : คำกริยาวิเศษณ์
 บทที่ 6 : คำบุพบท
 บทที่ 7 : ประโยค
 บทที่ 8 : คำสันธาน
 บทที่ 9 : เครื่องหมายวรรคตอน
 บทที่ 10 : การเดาความหมายคำศัพท์จากบริบท
 บทที่ 11 : เทคนิคการอ่านแบบ Skimming และ Scanning
 บทที่ 12 : เทคนิคการใช้พจนานุกรม
 ภาคผนวก
 บรรณานุกรม

การวางแผนการศึกษา

 คำนำ : Introduction
 สารบัญ : Content
 บทที่ 1 : การบริหารงานและการวางแผน
 บทที่ 2 : การจัดทำแผน
 บทที่ 3 : กระบวนการวางแผน
 บทที่ 4 : ประเภท ระดับ และองค์ประกอบของแผน
 บทที่ 5 : การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ
 บทที่ 6 : การบริหารโดยวัตถุประสงค์
 บทที่ 7 : ความสำคัญและความเป็นมาของการวางแผนการศึกษา
 บทที่ 8 : เทคนิคและวิธีการวางแผนการศึกษา
 บทที่ 9 : ความสัมพันธ์กับการวางแผนการศึกษากับองค์ประกอบอื่นๆ
 บทที่ 10 : การจัดทำโครงการ
 บทที่ 11 : การนำโครงการไปปฏิบัติ
 บรรณานุกรม : Reference

มลพิษอากาศ (Air Pollution)

รางวัลแค่คนช่างฝัน :หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ระดับมัธศึกษา

ดนตรีคลาสสิก...บทเพลงและการขับร้อง

ดนตรีปริทรรศน์

รักษ์ดิน: ชุดอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ

สนุกกับวิทยาศาสตร์การกีฬา

A Rose

The Sea

Tod and the Dog

A Yellow Bee

มลพิษน้ำ

มลพิษดินและการกัดเสาะดิน

ขยะและสารอันตราย

สำนวนไทย

วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2553

ยุทธศาสตร์การวิจัยภาคใต้ 2555-2559


บทอาขยานภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา

water water everywhere

อุปนัยทางคณิตศาสตร์

พับกระดาษสู่แนวคิดคณิตศาสตร์

ศูนย์ ไม่มีอะไรจริงหรือ

Forest Forest Every Where

การดูแลสุขภาพของบุคคลวัยสูงอายุ

รายงานการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรสำหรับการประชุมปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์แบบบูรณากร

คู่มือการพัฒนาหลักสูตรและการสอน

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2553

ภูมิศาสตร์กายภาพ

โครงการสาธิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมอ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

การจัดทำคู่มือ พัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศิลธรรม และจริยธรรม

สัญฐานวิทยาของพืช

 คำนำ : Introduction
 สารบัญ : Content
 บทที่ 1 : สัณฐานวิทยาของพืช
 บทที่ 2 : การจัดจำแนกพืช
 บทที่3 : พืชไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียง
 บทที่4 : พืชมีเนื้อเยื่อลำเลียงไม่มีเมล็ด
 บทที่5 : พืชมีเมล็ด
 บทที่6 : ลำต้น
 บทที่7 : ราก
 บทที่ 8: ใบ
 บทที่ 9: ดอกไม้
 บทที่ 10: ผลไม้
 บทที่ 11: เมล็ด
 บรรณานุกรม : Reference

พันธุศาสตร์

 คำนำ
 สารบัญ
 บทที่ 1 : พันธุ์ศาสตร์ตามหลักของเมนเดล
 บทที่ 2 : โครงสร้างทางกายภาพ และการแบ่งเซลล์
 บทที่ 3 : สมบัติ และพฤติกรรมของยีนนอกเหนือไปจากกฏของเมนเดล
 บทที่ 4 : ยีนกับโครโมโซม
 บทที่ 5 : ลิงเกจกับซิงโอเวอร์
 บทที่ 6 : มัลทิเปิลแอลลีลกับระบบหมู่เลือดในคน
 บทที่ 7 : พันธุ์ศาสตร์ของแบคทีเรีย และไวรัส
 บทที่ 8 : DNA และโครงสร้างของโครโมโซม
 บทที่ 9 : ยีนกับการสังเคราะห์โปรตีน
 บทที่ 10 : มิวเทชั่น
 บทที่ 11 : การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม และยีน
 บทที่ 12 : พันธุศาสตร์เชิงการเจริญ
 บทที่ 13 : DNA กับเทคโนโลยียุคใหม่
 เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท
 รายการอ้างอิง
 ภาคผนวก ก
 ภาคผนวก ข