วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557

New Literacies


Natural Food Flavors and Colorant


Music Technology : Cambridge Introduction to Music


How to Make Money from Your Digital Images


The Meaning of It All : Thoughts of a Citizen Scientist


Maximum Influence : The 12 Universal Laws of Power Persuasion


Mastering Technical Mathematics


Math Proofs DeMystified : A Self-Teching Guide


Make Millions & Make Change : Secrets to Business and Personal Success


Lean Six Sigma DeMystified


Life Skills Activities for Secondary Student with Special Needs


Leadership Success In Relationships & Communication


Laugh and Learn : 95 ways to use humor for more effective teaching and training


Kinematical Theory of Spinning Particles


Joke book : Degi Humout at its Best
Jazz Cultures


The Complete Guide to the iPad Education Edition


Introduction to Computing : Explorations in Language , Logic and Machines


An Intermediate Guide to SPSS Programming : Using Syntax for Data Management


India


Illustrate with Photoshop


Illustrative Handbook of General Surgery


How to Write a Damn Good Novel I


How to Make People Like You In 90 Seconds of Less


How to Grow Leaders


How to Grow Medical Marijuana


How It Works : The Science of Genetics


How It Works : Jet Power


How It Works : Hyper Giant Stars


Hot Spots 2025 : Benchmarking the future Competitiveness of Cities


A Beginners Guide to Home Canning & Food Preserving


Tales of Hitopadesha


Standard Textbook of Electricity


Handbook of Mcroscopy for Nanotechnology


The Hands-on Guide for Science Communicators


เนื่องจากหนังสือบางเล่มต้องใช้เนื้อมากในการเก็บ จึงอัพโหลดไปเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการฟรี ซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยกว่ารายการที่ต้องดาวโหลดมาก่อนที่จะเปิดอ่าน