เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553

วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาวะทางสังคม การเริ่มจากเยาวชนหน้าปกและสารบัญ (ละเอียด)
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎี [PDF : 27 หน้า A4]
บทที่ 3 กระบวนการดำเนินการวิจัย [PDF : 100 หน้า A4] (บทนี้ เป็นเนื้อหาหลัก บันทึกรายละเอียดความคิด ชีวิต และกิจกรรมของเยาวชนที่เราทำงานด้วย)
บทที่ 4 วิเคราะห์ผลการวิจัย [PDF : 21 หน้า A4]
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะในอนาคต [PDF : 3 หน้า A4]
ภาคผนวก ก. เสียงสะท้อนจากเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ [PDF : 13 หน้า A4]
ภาคผนวก ข. รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม [PDF : 2 หน้า A4]


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น