เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553

คู่มือปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร

สารบัญ
บทที่1 1-12
บทที่2 13-20
บทที่3 21-35
สารบัญ
บทที่1 1-12
บทที่2 13-20
บทที่3 21-35การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาไทย ประถมศึกษา

การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา

การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนกลุ่มทักษะ (ภาษาไทย) ระดับประถมศึกษา

การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2553

จุลสารผักเพื่อชีวิต

คู่มือการใช้งานโปรแกรมทดสอบสมรรถภาพทางกายที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาพ สำหรับเด็กไทยอายุ 7-18 ปี

เรียนรู้เรื่องรัก

สุขแท้ด้วยปัญญา วิถีสู่สุขภาวะทางปัญญา

ไขปัญหาเกี่ยวกับการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนกลุ่มทักษะคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา

การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน กลุ่ม่ทักษะ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ของครูดีเด่น

วิธีสอนและรูปแบบการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย อังกฤษ วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องป่าชายเลนสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3

ศักยภาพการปลูกป่าชายเลนเพื่อเพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก

สตรอเบอร์รี

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน2


  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 ... หน้า 1-10
  บทที่ 2 ... หน้า11-18
  บทที่ 3 ... หน้า19-26
  บทที่ 4 ... หน้า27-34
  บทที่ 5 ... หน้า35-41
  บทที่ 6 ... หน้า42-50
  บทที่ 7 ... หน้า51-61
  บทที่ 8 ... หน้า62-70
  บทที่ 9 ... หน้า71-80
  บทที่10 ... หน้า81-89
  บทที่11 ... หน้า90-102
  บทที่12 ... หน้า103-113
  บทที่13 ... หน้า114-121
  บทที่14 ... หน้า122-128
  บทที่15 ... หน้า129-136
  บทที่16 ... หน้า137-145
  บรรณานุกรม

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1

  คำนำ :Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 ...หน้า 1-7
  บทที่ 2 ...หน้า 8-18
  บทที่ 3 ...หน้า 19-24
  บทที่ 4...หน้า 25-30
  บทที่ 5 ...หน้า 31-37
  บทที่ 6 ...หน้า 38-43
  บทที่ 7 ...หน้า 44-53
  บทที่ 8 ...หน้า 54-60
  บทที่ 9 ...หน้า 61-68
  บทที่10 ...หน้า 69-78
  บทที่11 ...หน้า 79-86
  บทที่12 ...หน้า 87-91
  บทที่13 ...หน้า 92-101
  บทที่14 ...หน้า 102-108
  บทที่15 ...หน้า 109-115
  บทที่16 ...หน้า 116-122
  บทที่17 ...หน้า 123-131
  บทที่18 ...หน้า 132-140
  บทที่19 ...หน้า 141-148
  บทที่20 ...หน้า 149-159
  บทที่21 ...หน้า 160-169

PTT Corporate Social Responsibility

แนวทางการฟื้นฟูป่าชายเลนโดยชุมชน

คู่มือการใช้แบบวัดศักยภาพของเด็กไทย

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การวิจัยและพัฒนาศักยาพของเด็กไทย

การพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยด้านทักษะการเรียน

การพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยด้านทักษะการสื่อสาร

การพัฒนาศักยภาพเด็กไทย ด้านการควบคุมตนเอง

การพัฒนาศักยภาพเด็กไทย ด้านการช่วยเหลือผู้อื่น เสียสละ มุ่งมั่นพัฒนา

ฝึกผู้ที่มีอาการปวดหลังให้ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน ของผู้ผิดปกติทางการเคลื่อนไหว

การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลดการติดของข้อและลดปวดของผู้ที่มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหว

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553

คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติทางการได้ยินและการพูด

คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติทางการมองเห็น การฝึกให้เคลื่อนไหว

คู่มือการฟื้นฟูสำหรับสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่มีความผิดปกติทางการมองเห็น การฝึกให้ช่วยตัวเอง

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ธุรกิจระหว่างประเทศกับสิ่งแวดล้อม

  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 บทนำ
  บทที่2 ทฤษฏีทางการค้าระหว่างประเทศ
  บทที่3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ
  บทที่4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
  บทที่5 สภาพแวดล้อมภายนอกกระดับจุลภาพ
  บทที่6 สภาพแวดล้อมด้านวัฒนธรรมและสังคม
  บทที่7 สภาพแวดล้อมทางด้านการเมือง และกฏหมาย
  บทที่8 สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
  บทที่9 สภาพแวดล้อมทางด้านการเงินระหว่างประเทศ
  บทที่10 สภาพแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยีกับธุรกิจระหว่างประเทศ
  บทที่11 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
  บทที่12 กลุ่มและการรวมกลุ่มทางด้านเศรษฐกิจต่าง ๆของโลก
  บทที่13 ไทยกับเขตการค้าเสรี
  บทที่14 กฏ ระเบียบ ข้อบังคับการค้าระหว่างประเทศ
  บทที่15 หลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
  บรรณานุกรม
  ภาคนผนวก

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำดรรชนี และสาระสังเขป

  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : เกริ่นนำ
  บทที่ 2 : ลักษณะทั่วไปและประเภทต่างๆ ของดรรชนี
  บทที่ 3 : การควบคุมการใช้คำศัพย์ในการจัดทำดรรชนี
  บทที่ 4 : ส่วนประกอบและโครงสร้างของดรรชนี
  บทที่ 5 : การวางแผนและการออกแบบดรรชนี
  บทที่ 6 : ขั้นตอนและวิธีดำเนินการการจัดทำดรรชนี
  บทที่ 7 : การจัดดรรชนีทรัพยากรสารสนเทศ
  บทที่ 8 : การจัดทำดรรชนีอัตโนมัติ
  บทที่ 9 : การประเมินคุณค่าของดรรชนี
  บทที่ 10 : การจัดทำสาระสังเขป
  บทที่ 11 : วิธีการและขั้นตอนการจัดทำสาระสังเขป
  บทส่งท้าย : อาชีพการจัดทำดรรชนีและสาระสังเขป
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก ก : คู่มือควบคุมการใช้คำสำคัญเพื่อการจัดทำดรรชนี
  ภาคผนวก ข : ดรรชนีวารสารที่ควรรู้จัก
  ภาคผนวก ค

การใช้ห้องสมุด

  คำนำ
  แหล่งค้นคว้าเพื่อการศึกษา
  สารบัญ
  บทที่1 การพัฒนาทักษะเพื่อการศึกษาค้นคว้า
  บทที่2 แหล่งทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
  บทที่3 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
  บทที่4 ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
  บทที่5 ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการอ้างอิง
  บทที่6 ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นหนังสือ
  บทที่7 ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่ใช่หนังสือ
  บทที่8 บัตรรายการ
  บทที่9 การใช้บัญชีหัวเรื่องเพื่อค้นหาสารสนเทศ
  บทที่10 การทำรายงาน
  บทที่11 การจัดทำรูปเล่มของรายงาน
  ภาคผนวก

คู่มือสำหรับผู้ทำงานกับเด็กพิการ การดูแลเด็กสมองพิการที่มีปัญหาการสื่อความหมาย

คู่มือแนวทางปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความผิดปกติทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้

คู่มือ แนวทางปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความผิดปกติทางการจิตใจหรือพฤติกรรม

คู่มือ แนวทางปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความผิดปกติทางกายหรือทางการเคลื่อนไหว

คู่มือ แนวทางปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความผิดปกติทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย