เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

บรรยากาศของเรา

Learning Object ความลับของต้นถั่ว

ระบบหายใจของมนุษย์ ปฏิสัมพันธ์

วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

สร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความหมาย

Learning Object: ครีบปลากับการว่ายน้ำของปลา

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมปีที่ 1

คิดวาด ลากเขียน ได้คำตอบแล้ว

สื่อรักจากใจครู คู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยโครงงาน

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การพัฒนาครูผู้สอนโรงเรียนรัฐบาลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้การร่วมกันเป็นภูมิภาคเดียวกันของอาเซียน

เศรษฐศาสตร์มหภาค

 คำนำ : Intro
 สารบัญ :Content
 บทที่ 1 : ความหมายและขอบเขตของเศรษฐศาสตร์มหภาค
 บทที่ 2 : วิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร์มหภาค
 บทที่ 3 :ระบบเศรษฐกิจ
 บทที่ 4 :ความหมายและการคำนวณรายได้ประชาชาติ
 บทที่ 4 : ความหมายและการคำนวณรายได้ประชาชาติ(ต่อ)
 บทที่ 5 : ส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติ
 บทที่ 5 : ส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติ(ต่อ)
 บทที่ 6 : การกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ
 บทที่ 6 :การกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ(ต่อ)
 บทที่ 6 : การกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ(ต่อ)
 บทที่ 7 : เงินและหน้าที่ของเงิน
 บทที่ 8 :อุปสงค์และอุปทานของเงิน
 บทที่ 9 : สถาบันการเงิน
 บทที่ 9 : สถาบันการเงิน(ต่อ1)
 บทที่ 9 : สถาบันการเงิน(ต่อ2)
 บทที่ 10 :รายได้และรายจ่ายของรัฐบาล
 บทที่ 10 :รายได้และรายจ่ายของรัฐบาล(ต่อ)
 บทที่ 11 : นโยบายการคลัง
 บทที่ 12 : การค้าระหว่างประเทศ
 บทที่ 12 :การค้าระหว่างประเทศ(ต่อ)
 บทที่ 13 : การเงินระหว่างประเทศ
 บทที่ 13 : การเงินระหว่างประเทศ(ต่อ)
 บทที่ 14 : แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
 บทที่ 14 : แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ(ต่อ)
 บทที่ 15 : การพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทย
 บทที่ 15 : การพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทย(ต่อ)
 บรรณานุกรม : reference

ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและระบบโรงเรียน

 คำนำ : Introduction
 สารบัญ : Content
 บทที่1 : ทำไมจึงต้องสนใจการศึกษา
 บทที่2 : ระบบและสถานภาพของการศึกษาไทย
 บทที่2 : ระบบและสถานภาพของการศึกษาไทย(ต่อ)
 บทที่3 : ระบบการศึกษาใจต่างประเทศ
 บทที่4 : แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระบบและ.....
 บทที่4 : แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระบบและ.....(ต่อ)
 บทที่5 : ความสัมพันธ์ทางการศึกษากับศาสตร์อื่นๆ
 บทที่5 : ความสัมพันธ์ทางการศึกษากับศาสตร์อื่นๆ(ต่อ)
 บรรณานุกรม : Reference

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย มัธยมศึกษา

การใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย ประถมศึกษาปีที่6

การใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย ประถมศึกษาปีที่ 4

การใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย ประถมศึกษาปีที่ 3

การใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย ประถมศึกษาปีที่2

การใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย ประถมศึกษา 1

คู่มือการเรียนการสอน พลเมือง พลโลก

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwdG9tYXRoc3RhdHxneDoyZDI4ZmVhMTU4YWEzZTE3

แผนการสอนที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย ประถมศึกษาปีที่ 6

แนวทางการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัด

การประเมินตนเองเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ไอทีในชีวิตประจำวัน

การเปรียบเทียบเศษส่วน

learning Oject ตะกร้อลอดห่วง

Learning Object กฏของบอยล์

Learning Object ชนิดของหินอัคนี

Learning Object ชนิดของแมกม่า

กำเนิดหินอัคนี

Learning Object เกมต่อปราสาทหิน

Learning Object เรื่องห้องหินตะกอน

Learning Object เรื่องกำเนิดแมกม่า

ฤาอารยะธรรมมนุษยชาติจะสิ้นสุดลง

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ไบโอปลาสติก เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม มาบตาพุด

60ปี ความสำเร็จขององค์การสหประชาชาติ

แนวการจัดกิจกรรมและสื่อการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา

เทคนิคการเขียนหนังสือสำหรับเด็ก

คู่มือการดำเนินงานห้องสมุดระดับมัธยม

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง

The Geek Atlas : 128 Places Where Science & Technology Come Alive

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2551


หลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย