เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554

หนังสือเรียน หลักภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 3

หลักภาษาไทย มัธยมศึกษาปีที่ 2

นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษา

นวัตกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา

การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา

comedy countdown คลิกดูได้เลย

comedy party line

comedy video clip long distance boyfriend

วิดีโอ comedy sex survey

วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554

การจัดทำหนังสือสำหรับนักเรียน We are APEC: Thailand โดยใช้กระบวนการวิจัย


รายงานการวิจัย การกระจายอำนาจทางการศึกษา ประสบการณ์ของประเทศญี่ปุ่นกับแนวทางสำหรับประเทศไทย

รายงานการวิจัยฉบับย่อ การศึกษาสภาพความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.1

รายงานสรุปผลการสำรวจเรื่องสภาพและการผลิตหนังสือสำหรับเด็กในประเทศไทย

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

สรุปสาระสำคัญ การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวข้องกับหลักสูตร

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2554

การศึกษาสภาพความรู้ ความเข้าใจ และวิธีพัฒนา เกี่ยวกับการประกอบอาชีัพของผู้เรียน

การศึกษาสภาพความรู้ ความเข้าใจ และวิธีพัฒนา เกี่ยวกับการประกอบอาชีัพของผู้เรียน

รายงานสรุปผล สภาพการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษารายงานสรุปผล สภาพการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2554

วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2554

รายงานการวิจัย การรับรู้สาเหตุของความสำเร็จและความล้มเหลวในการเรียนของนักเรียนประถม

รายงานการวิจัย การประเมินและติดตามโครงการปฏิรูปการศึกษา โครงการเกษตรเพื่อชีวิต

รายงานการวิจัยประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2554

จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการ สู่...การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้

คู่มือประชาชน : ทรัพยากรประมงและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ความสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุจราจรทางบกในประเทศไทย

พิษภัยใกล้ตัว

จัดการความรู้มือใหม่หัดขับ

ตั้งสติก่อนสตาร์ท