เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554


  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : ทฤษฎีการออกแบบการสอน
  บทที่2 : ทฤษฎีการออกแบบการสอน..(ต่อ)
  บทที่3 : การออกแบบการสอน
  บทที่3 : การออกแบบการสอน...(ต่อ)
  บทที่4 : รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน
  บทที่4 : รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน...(ต่อ)
  บทที่5 : การเขียนแผนการสอนและการนำไปใช้
  บทที่5 : การเขียนแผนการสอนและการนำไปใช้...(ต่อ)
  บทที่6 : การประเมินผลการสอน
  ภาคผนวก
  ภาคผนวก (ต่อ)
  อภิธานศัพท์
  บรรณานุกรม

Supersex