เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563

in Linked in ll Linkedin for business . How to generate more leads, Build a Relationship with your cuents and significantly increase your sales


The Other Child .. a new life a new home .. the lie that changes everything

Irreversibilities in Quantum Mechanics


Handbook of Particle Physics


Gauge Theories in Particle Physics


Fields


Field Quantization


Eureka! Physics of Particles, Matter and the Universe


Classical Mechanics .. Point Particles and Relativity


Classical Mechanics .. Systems of Particles and Hamiltonian Dynamics


Cavity Quantum Electrodynamics


วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2563

The Semiotics of Emoji .. the rise of visual language in the age of the internet


Field Notes on Science & Nature


Expectancy & Emotion


Drupal .. The guide to planning and Building Websites


Engineering Metrology and Measurements


Early Child Development in China


Domestic Politics and Norm Diffusion in International Relations .. Ideas do not float freely


Critical Infrastructures: Risk and Vulnerability Assessment in Transportation of Dangerous Goods


Official Cert Guide CCNP Routing and Switching Route 300-101


Career of Evil


Beginning Solid Principles and Design Patterns for ASP.NET Developers


Beginning ASP.NET for Visual Studio 2015


วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563

Bared to You .. He possessed me and Obsessed me..


Adobe Photoshop CC Bible .. The comprehensive turorial Resource


an hour of need .. A shede of Vampire


A Beginners Guide to Windows Surface .. the unofficial guide to using the windows surface and windows 8 RTOS


15th Affair


10 Lesson About C++ You need to Learn to Become a Master Programmer


วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2563

Web Development and Design Foundations with HTML5


Visual Basic Crash Course .. The ultimate Beginner's Course to Learning Visual Basic Programming in under 12 hours


Visual Basic 6 Programming .. Learn Programming with visual Basic 6


Vilros Raspberry Pi User's guide


Vampire Dating Agency


The Rule of Fear .. Where the law means nothing who makes the rules?

e

Murder House


The Judge's Wife


The House on Hummingbird Island


The Fortunates


The Camera never lies


The Bachelor .. An Englishman's home is his castle


วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563

ReactJS by Example.. Building Modern Web Applications with React


Raspberry PI 2 for Absolute Beginners and Raspberry Pi .. The ultimate user guideR Programming for Data Science


Python Regular Expressions .. Learn Python Regular Expressions in an easy way


Python for Data Analysis