เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันพุธที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

Gauss : Titan of Science

God's Equation : Einstein Relativity and the Expanding Universe

Galileo Galilei : When the World Stood Still

Galileo Galilei : First Physicist

From Zero to Infinity : What Makes Numbers Interesting

From Galileo to Newton, 1630-1720 (The Rise of Modern Science)

Fermat's Last Theorem : Unlocking the Secret of an Ancient Mathematical Problem

From Cosmos to Chaos : The Science of Unpredictability

Enrico Fermi: The Master Scientist

Euler the Master of Us All

En tanglement : The Greatest Mystery in Physics

Enrico Fermi : And the Revolutions in Modern Physics

English Grammar for the Utterly Confused

Cosmic Numbers : The Numbers that Define Our Universe

Einstein & OppenHeimer

Critical Assembly : A Technical History of Los Alamos

Atoms, Metaphors and Paradoxes : Niels Bohr and the construction of a new Physics

Alan Turing's Automatic Computing Engine

Astronomy .. Annual Special Top 10 Space Stories of the Year

Achievements in Anonymity : Unsung indian Scientists

Archimedes : Great Minds of Science

Archimedes' Revenge : The Joys and Perils of Mathematics

An Imaginary Tale : The Story of square root -1

Alternative Transportation Fuels

Fun with Reading : Grade1

Introduction to Polymer Science and Chemistry

Fun with Reading : Grade K

Essential Grammar in Use Supplementary Exercises

First Grade Scholar : Grade1English Vocabulary in Use : Elementary

English Vocabulary in Use : Pre-Intermediate & Intermediate

Dinosaur Mad Libs

Advanced Memory Optimization Techniques for Low-Power Embedded Processors


ABC : Fun to Learn

วันอังคารที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557

Quest for Zero Point Energy

Quantum Gauge Theories : A True Ghost Story

This is Only a Test .. How Washington D.C Prepared for Nuclear War


Chemistry : The Central Science

Probability & Statistics .. The Science of Uncertainty

Pursuing Power and Light : Technology and Physics ..From James Watt to Albert Einstein

Pursuing Power and Light

Quantum Electro - Dynamics & 2012

Deadly Chemistry : Sex, Lies and Science Geeks

Crucibles : The Story of Chemistry

Codes and Ciphers : Julius Caesar, the Enigma and the Internet


Beyond Reason & 8 Great Problems that Reveal the Limits of Science

A World Without Time : The Forgetten Legacy of Godel and Einstein

An Encyclopedia of the History of Technology

Albert Einstein : Physicist & Genius