เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เคมีอินทรีย์เบื้องต้น

 ปก
 คำนำ : Introduction
 สารบัญ : Content
 บทที่ 1 : บทนำเคมีอินทรีย์เบื้องต้น
 บทที่ 2 : ปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์และกลไกเบื้องต้น
 บทที่ 3 : สเตอริโอเคมี
 บทที่ 4 : อัลเคนและไซดคลอัลเคน
 บทที่ 5 : อัลคีนและไดอีน
 บทที่ 6 : อัลไคน์
 บทที่ 7 : อะโรเมติกไฮโดรคาร์บอน
 บทที่ 8 : สารประกอบเฮไลด์
 บทที่ 9 : แอลกอฮอล์
 บทที่10 : ฟินอล
 บทที่11 : อีเธอร์และอีปอกไซด์
 บทที่12 : อัลดีไฮด์และคีโตน
 บทที่13 : กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์
 บรรณานุกรม

The Joy of Gardening

ภาษาศาสตร์ความรู้เบื้องต้น (Introduction to Linguistics)

 คำนำ
 สารบัญ
 บทที่1 : บทนำ
 บทที่2 : ภาษาและภาษาศาสตร์คืออะไร
 บทที่3 : สรีรสัทศาสตร์
 บทที่4 : ลักษณะของเสียง
 บทที่5 : การวิเคราะห์หน่วยเสียง
 บทที่6 : กลสัทศาสตร์
 บทที่7 : เสียงพยัญชนะไทย
 บทที่8 : เสียงพยัญชนะอังกฤษ
 บทที่9 : เสียงสระไทย
 บทที่10 : เสียงสระในภาษาอังกฤษ
 บทที่11 : วรรณยุกต์และหน่วยเสียงอื่น
 บทที่12 : การเรียงหน่วยเสียง
 บทที่13 : หน่วยคำและหลักการหาหน่วยคำ
 บทที่14 : หลักการทางภาษาศาสตร์
 บทที่15 : การวิเคราะห์ส่วนประชิต
 บทที่16 : แนวคิดทางไวยากรณ์
 บทที่17 : วากยสัมพันธ์ของไทย(อย่างย่อ)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา (Introduction to Language)

 คำนำ
 สารบัญ
 บทที่1 : ความสำคัญของภาษา
 บทที่2 : ภาษาสัตว์
 บทที่3 : ภาษาและสมอง
 บทที่4 : ลักษณะหลายหลากของภาษา
 บทที่5 : สัทศาสตร์
 บทที่6 : คำ
 บทที่7 : วลีและประโยควากยสัมพันธ์
 บทที่8 : แนวคิดเกี่ยวกับวากยสัมพันธ์ปาละและพันธะโดยสังเขป
 บทที่9 : การรู้รับภาษา
 บทที่10 : ปฏิบัติศาสตร์
 บทที่11 : อรรถศาสตร์
 บทที่12 : ภาษา ความคิด และวัฒนธรรม
 บทที่13 : จากตัวเขียนถึงตัวอักษร
 ภาคผนวก
 ดัชนี


ที่มา ebook มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

On the Springboard Students Book2

On the Springboard Students Book1

หนังสือเรียนศิลปศึกษา ศิลปะกับชีวิต มัธยมศึกษาปีที่3

เศรษฐศาสตร์ทั่วไป มัธยมศึกษาตอนต้น

พระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีที่3

พระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีที่1

หนังสือเรียนภาษาฝรั่งเศษ


หนังสือเรียนภาษาจีนชุดหวาเหวินเค่อเปิ่น

เศรษฐศษสตร์อิสลาม

ปรัชญาอิสลาม

จริยธรรม 1 มัธยมศึกษาตอนปลาย

ศาสนประวัติ มัธยมศึกษาตอนปลาย

ศาสนบัญญัติ มัธยมศึกษาตอนต้น

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

หะดีษ

อรรถาธิบาย อัลกุรอาน

ศาสนบัญญัติ

หนังสือสังคมศึกษา หลักศรัทธา1 มัธยมศึกษาตอนต้น

หนังสือสังคมศึกษา กุรอาน

คลิกรูปเพื่ออ่าน

หนังสือเรียนสังคมศึกษา เอกภาพ มัธยมศึกษาตอนต้น

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

หนังสือเรียนภาษาไทยชุดภาษาพิจารณ์ ม.6

หนังสือเรียนภาษาไทยชุดทักษะพัฒนา ม.5

หนังสือเรียนภาษาไทยชุดทักษะพัฒนา ม.4

วรรณวิจักษณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4

วรรณสารวิจักษณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา

 คำนำ : Introduction
 สารบัญ : Content
 บทที่1 : มโนทัศน์เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
 บทที่2 : วิวัฒนาการของการบริหารยุคต่างๆ และ.....
 บทที่3 : งานบริหารการศึกษา
 บทที่4 : กระบวนการทางการบริหารการศึกษา
 บทที่5 : องค์การและการจัดองค์การ
 บทที่6 : การติดต่อสื่อสาร
 บทที่7 : ภาวะผู้นำ
 บทที่8 : การประสานงาน
 บทที่9 : การตัดสินใจสั่งการหรือวินิจฉัยสั่งการ
 บทที่10 : ภารกิจของผู้บริหารโรงเรียน
 บทที่10 : ภารกิจของผู้บริหารโรงเรียน(ต่อ)
 หนังสืออ้างอิง

วรรณสารวิจักษณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5

วรรณลักษณวิจารณ์ เล่ม2 มัธยมศึกษาปีที่ 6

วรรณสารวิจักษณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4

วรรณลักษณวิจารณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6

วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

วรรณวิจักษณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4

หลักภาษาเพื่อการสื่อสารระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

หนังสือเรียนภาษาไทยเพื่อกิจธุระ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดวรรณวิจักษณ์ มัธยมศึกษาปีที่5

หนังสือเรียนภาษาไทยชุดพื้นฐานภาษาประถมศึกษาปีที่ 6

หนังสือเรียนภาษาไทยชุดพื้นฐานภาษา ขั้นประถมปีที่4

หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดทักษสัมพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่1

หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดทักษสัมพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่2

หนังสือเรียนภาษาไทยชุด ทักษสัมพันธ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3