เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา

 คำนำ : Introduction
 สารบัญ : Content
 บทที่1 : มโนทัศน์เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
 บทที่2 : วิวัฒนาการของการบริหารยุคต่างๆ และ.....
 บทที่3 : งานบริหารการศึกษา
 บทที่4 : กระบวนการทางการบริหารการศึกษา
 บทที่5 : องค์การและการจัดองค์การ
 บทที่6 : การติดต่อสื่อสาร
 บทที่7 : ภาวะผู้นำ
 บทที่8 : การประสานงาน
 บทที่9 : การตัดสินใจสั่งการหรือวินิจฉัยสั่งการ
 บทที่10 : ภารกิจของผู้บริหารโรงเรียน
 บทที่10 : ภารกิจของผู้บริหารโรงเรียน(ต่อ)
 หนังสืออ้างอิง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น