วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การใช้ห้องสมุด

  คำนำ
  แหล่งค้นคว้าเพื่อการศึกษา
  สารบัญ
  บทที่1 การพัฒนาทักษะเพื่อการศึกษาค้นคว้า
  บทที่2 แหล่งทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
  บทที่3 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
  บทที่4 ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
  บทที่5 ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการอ้างอิง
  บทที่6 ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นหนังสือ
  บทที่7 ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่ใช่หนังสือ
  บทที่8 บัตรรายการ
  บทที่9 การใช้บัญชีหัวเรื่องเพื่อค้นหาสารสนเทศ
  บทที่10 การทำรายงาน
  บทที่11 การจัดทำรูปเล่มของรายงาน
  ภาคผนวก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากหนังสือบางเล่มต้องใช้เนื้อมากในการเก็บ จึงอัพโหลดไปเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการฟรี ซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยกว่ารายการที่ต้องดาวโหลดมาก่อนที่จะเปิดอ่าน