เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำดรรชนี และสาระสังเขป

  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : เกริ่นนำ
  บทที่ 2 : ลักษณะทั่วไปและประเภทต่างๆ ของดรรชนี
  บทที่ 3 : การควบคุมการใช้คำศัพย์ในการจัดทำดรรชนี
  บทที่ 4 : ส่วนประกอบและโครงสร้างของดรรชนี
  บทที่ 5 : การวางแผนและการออกแบบดรรชนี
  บทที่ 6 : ขั้นตอนและวิธีดำเนินการการจัดทำดรรชนี
  บทที่ 7 : การจัดดรรชนีทรัพยากรสารสนเทศ
  บทที่ 8 : การจัดทำดรรชนีอัตโนมัติ
  บทที่ 9 : การประเมินคุณค่าของดรรชนี
  บทที่ 10 : การจัดทำสาระสังเขป
  บทที่ 11 : วิธีการและขั้นตอนการจัดทำสาระสังเขป
  บทส่งท้าย : อาชีพการจัดทำดรรชนีและสาระสังเขป
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก ก : คู่มือควบคุมการใช้คำสำคัญเพื่อการจัดทำดรรชนี
  ภาคผนวก ข : ดรรชนีวารสารที่ควรรู้จัก
  ภาคผนวก ค

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น