เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ธุรกิจระหว่างประเทศกับสิ่งแวดล้อม

  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 บทนำ
  บทที่2 ทฤษฏีทางการค้าระหว่างประเทศ
  บทที่3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ
  บทที่4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
  บทที่5 สภาพแวดล้อมภายนอกกระดับจุลภาพ
  บทที่6 สภาพแวดล้อมด้านวัฒนธรรมและสังคม
  บทที่7 สภาพแวดล้อมทางด้านการเมือง และกฏหมาย
  บทที่8 สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
  บทที่9 สภาพแวดล้อมทางด้านการเงินระหว่างประเทศ
  บทที่10 สภาพแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยีกับธุรกิจระหว่างประเทศ
  บทที่11 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
  บทที่12 กลุ่มและการรวมกลุ่มทางด้านเศรษฐกิจต่าง ๆของโลก
  บทที่13 ไทยกับเขตการค้าเสรี
  บทที่14 กฏ ระเบียบ ข้อบังคับการค้าระหว่างประเทศ
  บทที่15 หลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
  บรรณานุกรม
  ภาคนผนวก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น