วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2553

หลักการตลาด

บทที่ 1 : แนวความคิดทั่วไปทางการตลาด
 บทที่ 2 : ระบบการตลาดและสิ่งแวดล้อมทางการตลาด
 บทที่ 3 : การวางแผนกลยุทธ์และกระบวนการทางการตลาด
 บทที่ 4 : ระบบข้อมูลและการวิจัยตลาด
 บทที่ 5 : ตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค
 บทที่ 6 : ตลาดองค์กรและพฤติกรรมการซื้อ
 บทที่ 7 : การแบ่งส่วนตลาดและการตลาดเป้าหมาย
 บทที่ 8 : แนวความคิดการวางแผนผลิตภัณฑ์
 บทที่ 9 : หีบห่อและตราสินค้า
 บทที่ 10 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 บทที่ 11 : ราคาและกลยุทธ์ในการกำหนดราคา
 บทที่ 12 : กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายและการแจกจ่ายตัวสินค้า
 บทที่ 13 : การค้าปลีกและการค้าส่ง
 บทที่ 14 : การส่งเสริมการตลาดและการสื่อสารการตลาด
 บทที่ 15 : การโฆษณา
 บทที่ 16 : การส่งเสริมการขายและการเผยแพร่ข่าวสาร
 บทที่ 17 : การขายโดยบุคคล
 บทที่ 18 : การบริหารการขาย
 บทที่ 19 : การตลาดระหว่างประเทศ
 บทที่ 20 : ตลาดบริการ
 บทที่ 21 : การตลาดสินค้าเกษตรกรรม
 บทที่ 22 : การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม
 บทที่ 23 : การตลาดและสังคม
 บทที่ 24 : การตลาดในอนาคต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากหนังสือบางเล่มต้องใช้เนื้อมากในการเก็บ จึงอัพโหลดไปเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการฟรี ซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยกว่ารายการที่ต้องดาวโหลดมาก่อนที่จะเปิดอ่าน