เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2553

พันธุศาสตร์

 คำนำ
 สารบัญ
 บทที่ 1 : พันธุ์ศาสตร์ตามหลักของเมนเดล
 บทที่ 2 : โครงสร้างทางกายภาพ และการแบ่งเซลล์
 บทที่ 3 : สมบัติ และพฤติกรรมของยีนนอกเหนือไปจากกฏของเมนเดล
 บทที่ 4 : ยีนกับโครโมโซม
 บทที่ 5 : ลิงเกจกับซิงโอเวอร์
 บทที่ 6 : มัลทิเปิลแอลลีลกับระบบหมู่เลือดในคน
 บทที่ 7 : พันธุ์ศาสตร์ของแบคทีเรีย และไวรัส
 บทที่ 8 : DNA และโครงสร้างของโครโมโซม
 บทที่ 9 : ยีนกับการสังเคราะห์โปรตีน
 บทที่ 10 : มิวเทชั่น
 บทที่ 11 : การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม และยีน
 บทที่ 12 : พันธุศาสตร์เชิงการเจริญ
 บทที่ 13 : DNA กับเทคโนโลยียุคใหม่
 เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท
 รายการอ้างอิง
 ภาคผนวก ก
 ภาคผนวก ข

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น