เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2553

รายการอีบุค เลือกอ่านอีบุค โดยคลิกที่ลิงต์แต่ละชื่อ • วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันก…
 • แผนที่ยุทธศาสตร์
 • แผนผังเชิงยุทธศาสตร์
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
 • วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 2
 • วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 • การจัดนันทนาการในโรงเรียน
 • We would like some iced coffee
 • I am happy in my garden:
 • A good plan:
 • ภัยธรรมชาติในประเทศไทย
 • The three little Bear : and, but, or, so, because
 • รายงานการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้นอกระบบแล…
 • จุลสารศิลปะและวัฒนธรรม
 • ข้อตกลงการค้าเสรีของประเทศในอุษาคเนย์
 • Geographic Information System
 • คู่มือการใช้งาน Arcview3.3
 • Introduction to GIS
 • A Gentle Introduction to GIS
 • Getting Start with GIS
 • Who is stronger: COMPARATIVE

 • Why do you want tobe winner: Why Because
 • Have you seen batman: Present Perfect tense
 • She is singing: Subject and predicate
 • Spot! Don’t go outside by yourself: Reflexive pron…
 • One or First
 • กลศาสตร์ของไหล
 • Who is doing what?
 • Give me some milk and some egges, Please
 • Where are you? :Question words
 • Whose Pets?
 • การพัฒนาบุคคล
 • Do you know this man
 • An Egg and a Hat
 • What happened yesterday
 • Sam and the Duck
 • Pip and Sam
 • Nid and Dan
 • A bad man and a cop
 • Tik and Pook
 • The yellow pig
 • eDLTV
 • การออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน
 • Sorry! I haven’t got any money
 • A doll or the doll ? A, An, The
 • A Monster with one eye three mouths: Plural
 • Can you dance ?
 • Are there three ducks in the pond? There is , Ther…
 • การจัดการธุรกิจชุมชน แนวทางสู่ความสำเร็จอย่างยั่งย…
 • ทุนมนุษย์กับการพัฒนา
 • ธรรมะใกล้ตัว
 • การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

 • ภาษาไทย
 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศ…
 • ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
 • ฟากฟ้า
 • บั้งไฟ ชุดจักรวาลและอวกาศ
 • นิรันดร ชุด จักรวาลและอวกาศ
 • ค่ายวิทยาศาสตร์
 • คู่มือการใช้งาน ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ…
 • ระบบนิเวศ
 • นิเวศวิทยาพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • ระบบนิเวศ
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สารเคมี
 • สารชีวโมเลกุล
 • ไฟฟ้าเคมี
 • คู่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู้
 • การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
 • คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์
 • เสียงในชีวิตประจำวัน
 • บทอาขยานระดับประถมศึกษา
 • แมลง
 • แรง
 • ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน
 • คู่มือประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
 • กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล
 • I am Thai
 • How Deep…?
 • What kind of food Do you like?
 • What are those Stars : This That These Those
 • You and I go to school. : pronoun
 • ชีวิตและระบบนิเวศวิทยา
 • Superman is great :verb to be
 • หนูหวานฉลาดขาย
 • แทนคุณแผ่นดินเกิดเทิดคุณค่าภาษาไทย
 • การสำรวจธรณีเคมี
 • การ์ตููนชุดคณิตคิดสนุก เรื่องได้เท่าเดิม
 • การ์ตูนคณิตคิดสนุกตอน เดาใจกัน
 • อาชีพใหม่ของครอบครัวคำแก้ว
 • การ์ตูนคณิตคิดสนุกตอน แปลกดีนะ
 • หาเงินได้ไม่ยากจากการถนอมอาหาร
   
 • พัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศิลธรรม และจริยธรรม
 • เทคโนโลยีการศึกษา: สื่อการเรียนการสอน
 • บาฮาซามาเลเซียพื้นฐาน1
 • แนวทางการสร้างแบบสอบวินิจฉัยเพื่อพัฒนาการเรียนการส…
 • เพื่อนของเรา
 • กระจายอำนาจทางการศึกษา: ทำไม เมื่อใด อะไร และทำอย่…
 • Basic Curriculum
 • การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น
 • ช่างประดิษฐ์เศษวัสดุ
 • เทคนิคการจัดการระดับกลางในโรงเรียนมัธยม
 • ชีวเคมี 1
 • โลกทรรศน์เยาวชน
 • เลขยกกำลัง
 • คณิตคิดสนุก ตอนผลบวกมหัศจรรย์
 • คณิตคิดสนุก ตอนนักทายใจ
 • ตัวเลขสำคัญไฉน
 • คณิตคิดด้วยภาพ
 • หนูหวานฉลาดซื้อ
 • สนุกกับการเพาะเมล็ดพืชกันดีกว่า
 • ปุ๋ย..ปุ๋ย
 • ปลูกผักสวนครัวหัวใจชื่นบาน
 • บ้านไร่ของไพฑูรย์
 • คนดีมีฝีมือ
 • ศูนย์..ไม่สูญ
 • เคมีอนินทรีย์1
 • การอยู่ร่วมกันในสังคม
 • พุทธปรัชญาเบื้องต้น
 • ดาราศาสตร์ทั่วไป
 • ฟิสิกส์ทั่วไป
 • สังข์ทอง
 •  สายใยรัก กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา
 • พัดคนใหม่
 • ระบบประสาท ศูนย์การควบคุมของร่างกาย
 • พันธะเคมี มัธยมศึกษา
 • ฟิสิกส์นิวเคลียร์ มัธยมศึกษา
 • พระอภัยมณี
 • นกกางเขน
 • ลูกสัตว์ต่างๆ
 • กระรอกรอบรู้
 • ตัวเลขนั้นสำคัญไฉน
 • การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
 • เลขผจญภัย
 • คู่มือการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา ยุทธศ…
 • การเลี้ยงปลาน้ำกร่อย
 • สารกรดในบรรยากาศ มลพิษที่ไร้พรมแดน
 • คู่มือการปฏิรูปการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 25…
 • กลวิธีการจัดการเรียนการสอนทีสอดคล้องกับวิธีการเรีย…
 • การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย ด้านก…
 • เอกสารประกอบชุดวิชาการเรียนด้วยตนเอง หลักสูตรการบร…
 • แนะแนว: กลไกสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ วิสัยทัศน์เกี่…
 • คู่มือการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา: ยุทธ…
 • การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
 • การประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น
 • การจัดการข้อมูลและการเรียกใช้ข้อมูล
 • โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
 • คู่มืออักษรจีน
 • เคมีฟิสิกกัล1 (Physical Chemistry I)
 • การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท…
 • ยาสมุนไพร
 • สรุปผลการวิจัยเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาห…
 • การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษา ขึ้นพื้นฐา…
 • ทุกคนเรียนได้ บูรณาการรูปแบบการเรียนรู้กับพหุปัญญา…
 • ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรีย…
 • คู่มือการเลี้ยงหอยทะเลเศรษฐกิจ
 • การนำกระบวนการต่างๆไปใช้ในการเรียนรู้
 • การสังเคราะห์งานวิจัย เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิทยา…
 • การจัดสิ่งแวดล้อมในการเรียนการสอน
 • สรุปสาระสำคัญการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูต…
 • เรารักต้นไม้
 • ปาล์มน้ำมัน
 • สารานุกรมพืช
 • สารกรด..อันตรายใกล้ตัว
 • เกษตรและสิ่งแวดล้อม
 • โลกของเรา
 • การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน 2544
 • การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพฯ
 • อิสลามศึกษา
 • การทำเชื้อและการเพาะเห็ด
 • ศิลปะวิจักษณ์ (Art Appreciation)
 • การผลิตสัตว์: การเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
 • โสตทัศนศึกษา
 • หลักการประชาสัมพันธ์
 • สังคมและวัฒนธรรมไทย
 • การเกษตรเบื้องต้น อาหาร:ศักยภาพการผลิตในอนาคต
 • จิตรกรรม (painting)
 • เทคนิคการผลิตงานโฆษณา
 • หลักการบัญชี
 • การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ใน กพอ.
 • ห้องเรียนของครูดีเด่น
 • สอนให้เด็กสรรค์สร้างความรู้
 • การประเมินผลจากสภาพจริง
 • แนวทางการสร้างและพัฒนาเครืองมือวัดภาคปฏิบัติ
 • ความสามารถในการจัดการ
 • รุ็จักและเห็นคุณค่าในตนเอง
 • แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิเวศวิทยาน้ำจ…
 • แนวการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิเวศวิทยา น้ำกร่…
 • จุลชีววิทยา
 • หลักการตลาด
 • คณิตศาสตร์เบื้องต้น
 • การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
 • ภาษาอังกฤษสำหรับครู
 • หลักการอ้างอิงเชิงวิชาการ
 • พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
 • ปัญหาการดำเนินชีวิต
 • การพูดสำหรับผู้นำ
 • ปก คำนำ : Introduction สารบัญ : Content บทที่ 1 :…
 • การวิจัยเพื่อการท่องเที่ยว
 • การสอนเด็กพิเศษ
 • ภาษาอังกฤษสำหรับการสอน
 • ลักษณะภาษาไทย
 • วิวัฒนาการ
 • ชีววิทยาเบื้องต้น
 • เคมีเบื้องต้น
 • การจัดการ: มุมมองนักบริหาร
 • อีบุคความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 •  แนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านนิเวศวิทยา
 • สรุปสถานะการณ์มลพิษประเทศไทย
 • สารเคมีในบ้าน
 • เกร็ดวิทยาศาสตร์
 • พืชผักจากบริเวณป่าชายเลน Vegetables From The Mangr…
 • การศึกษาสภาพการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในโรงเรียน
 • การศึกษาประสิทธิภาพการใช้คอมพิวเตอร์
 • ความเก่ง 7 ชนิด
 • อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต
 • ปุ๋ยน้ำชีวภาพ
 • พืช
 • สอนให้สนุก เป็นสุขกับการเรียน
 • เสริมสร้างการรู้ค่าตนในห้องเรียน
 • ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์
 • การดำรงชีพของพืช
 • โครงการสารสนเทศสิ่งแวดล้อมสำหรับเยาวชน
 • กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

 • ไม่มีความคิดเห็น:

  โพสต์ความคิดเห็น