วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2553

การประเมินผลโครงการภาครัฐ

  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : โครงการทางสังคมกับการประเมินผล
  บทที่ 2 : โครงสร้างแผนงานกับการประเมิน
  บทที่ 3 : การนำ Logical Framework เข้ามาใช้ในการประเมินผล
  บทที่ 4 : แนวความคิดในการประเมินผลโครงการ
  บทที่ 5 : การวิจัยประเมินผล
  บทที่ 6 : การกำหนดวัตถุประสงค์และตัวแบบในการศึกษา
  บทที่ 7 : การกำหนดตัวชี้วัดและดัชนี
  บทที่ 8 : การจัดทำเครื่องมือในการวัดผล
  บทที่ 9 : การกำหนดรูปแบบในการวัดผล
  บทที่10 : ปัญหาในการดำเนินงานวิจัยประเมินผล...
  บรรณานุกรม : Reference

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากหนังสือบางเล่มต้องใช้เนื้อมากในการเก็บ จึงอัพโหลดไปเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการฟรี ซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยกว่ารายการที่ต้องดาวโหลดมาก่อนที่จะเปิดอ่าน