เกี่ยวกับอีบุค

อีบุคหรือหนังสืออิเลคทรอนิกส์ หรือหนังสือในรูปดิจิทัล ฟอร์แมทที่นิยมใช้มากที่สุดคือ pdf, epub ส่วนรูปแบบอื่นๆ เช่น cbr, djuv, mobi และ html ยังมีเป็นส่วนน้อย การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องจักรการค้นต่างๆ บางเล่มเปิดอ่านได้เลย บางเล่มต้องมีรหัสผ่าน หรือจ่ายเงินซื้อออนไลน์จึงเปิดอ่านได้


วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ชีวเคมีเบื้องต้น


  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : ชีวิตและเซลล์
  บทที่ 3 : น้ำ
  บทที่ 4 : กรด เบส เกลือ และบัฟเฟอร์
  บทที่ 5 : คาร์โบไฮเดรท
  บทที่ 6 : ลิปิด
  บทที่ 7 : กรดนิวคลีอิค
  บทที่ 8 : กรดมิโน
  บทที่ 9 : โปรตีน
  บทที่10 : ไวตามินและเกลือแร่
  เฉลยคำถามท้ายบท : Answer
  บรรณานุกรม : Reference
  ดัชนี : Index

1 ความคิดเห็น: