วันพุธที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2553

การผลิตรายการวิทยุ
  คำนำ : Introduction<
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ประวัติของวิทย
  บทที่ 2 : การบริหารงานของสถานีวิทยุ
  บทที่ 3 : การผลิตรายการวิทยุ
  บทที่ 4 : ข่าว
  บทที่ 5 : สารคดีคืออะไร แตกต่างจากข่าวอย่างไร
  บทที่ 6 : การอภิปรายคืออะไร
  บทที่ 7 : การประกาศวิทยุและผุ้ประกาศคืออะไร
  บทที่ 8 : การผลิตรายการประเภทต่างๆ ความแตกต่างในการเขียนบทละคร..
  บทที่ 9 : สิ่งที่ช่วยการผลิตรายการวิทยุ
  บทที่10 : สภาพของวิทยุทางธุรกิจ
  บรรณนุกรม : Reference

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เนื่องจากหนังสือบางเล่มต้องใช้เนื้อมากในการเก็บ จึงอัพโหลดไปเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการฟรี ซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยกว่ารายการที่ต้องดาวโหลดมาก่อนที่จะเปิดอ่าน